Groene Hart duurzame veehouderij en natuurbehoud

Groene Hart biologische veehouderij natuurbehoud

-

Biologisch, Duurzaam en Gezonde Economie Groene Hart

Onderken en benut de kwaliteit en dynamiek van het Groene Hart.

De onderwerpen klimaat, bodem en water, kernkwaliteiten en wonen en werken werden besproken in werksessies.

Vertegenwoordigers van onder andere provincies, het rijk, waterschappen en gemeenten uit het Groene Hartgebied gaven gedurende een dag actief hun mening op een aantal punten. De uitkomsten worden meegenomen in de Voorloper, een eenduidig beleidsstuk namens de drie provincies. Gedurende de zomer worden het Woerdens Beraad, het Pact, de Waterschappen en het Rijk om een reactie gevraagd op de concept- Voorloper. Daarna wordt de Voorloper vastgesteld.

Voorloper Groene Hart: bouwsteen voor de provinciale structuurvisies
Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening in werking. Met deze nieuwe wet verdwijnt het streekplan als ruimtelijk plan. Daarvoor in de plaats komt de provinciale structuurvisie. De drie Groene Hart- provincies gaan elk een structuurvisie opstellen. De Voorloper is een belangrijke bouwsteen voor deze structuurvisies.

Het doel is: eenduidig beleid
Nadrukkelijke behoefte aan duidelijkheid. Liever pijn lijden door een keuze dan dat langdurig sprake is van onduidelijkheid. De indruk bestaat dat het ontbreken van duidelijkheid in beleid leidt tot vertraging in de uitvoering van projecten.

De Voorloper leidt ertoe dat de drie provincies op belangrijke onderwerpen eenduidig en afgestemd beleid formuleren in hun structuurvisies. De drie provincies willen de sturing van het Groene Hart beter op elkaar afstemmen: het Groene Hart moet als een geheel worden gezien. In de Voorloper voor drie ruimtelijke structuurvisies voor het hele gebied zijn spelregels rond de sturing van het Groene Hart opgenomen. Het gezamenlijk opstellen van de Voorloper drukt het belang uit dat de drie provincies verbinden aan de maatregelen en gemeenschappelijkheid daarvan voor het Nationaal Landschap Groene Hart.

Hoe gaat de Voorloper er uit zien?
Gezamenlijke sturing beperkt zich niet tot het ruimtelijk beleid. Aan betrokkenheid van partijen om de uitvoering van de plannen voor het Groene Hart te bevorderen wordt in de Voorloper aandacht besteed.

De Voorloper wordt:
een integrale visie;
met als planhorizon 2020;
een langetermijn doorkijk naar 2040;
toegespitst op enkele majeure onderwerpen waarvoor gezamenlijk provinciaal beleid een voorwaarde is om de kernkwaliteiten van het Groene Hart te kunnen behouden en ontwikkelen. Voorbeelden zijn waterberging en kwaliteit, kernkwaliteiten, - migratiesaldo nul wonen en werken, toekomst landbouw en stad-land.

Het gezamenlijke beleid op de majeure onderwerpen vormt een gezamenlijk casco, dat elke provincie verder kan invullen binnen het kader van de visie.

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn al gestart met hun structuurvisie. Het spreekt voor zich dat de planning van de Voorloper rekening moet houden met die processen.


Dat de ondernemers en agrarische bedrijven elkaar moeten versterken spreekt voor zich. Het streven naar het bevorderen van natuurlijke kwaliteiten en gezondheid bedrijfsleven en veehouderij in het Groen Hart staat centraal. De veevoeder bedrijven en de veehouderijen moeten daarin samen werken om het versnellen van duurzame veehouderijen te realiseren. Koplopers zijn o.a. De Samenwerking cooperatie in veevoeders en TIJSSEN GOVODI in nader uit te werken voorstellen voor samenwerking en support met HollandFeedSupport.com ontwikkelen zij hoogwaardige veevoeders met het additief NCC Natural Carbon Clay Mineralen waarmee preventief wordt ingezet op infectieziektes alternatief voor gebruik van Zink-Oxide en reduceren antibiotica. Het Groene Hart staat centraal bij de inzet en ambities om samen met de veehouders zorg te dragen en te werken aan verbeteren van de gezondheid, kwaliteit, het milieu voor een hoger en duurzaam rendement. Holland Feed Support zet zich hiervoor extra gemotiveerd voor in met het onder de aandacht brengen van o.a.de positieve effecten van 100% Natuurlijke Additieven, o.a. Natural Carbon Clay Mineralen in een premix, dressing of te doseren aan de landbouwhuisdieren.


Biologisch natuurlijke mycotoxine binder en tegen diarree bij dieren.
Anti Diarree middel bij vee, melkkoeien, koeien, kalveren, biggen, paarden, kippen, gevogelte en huisdieren.
NCC Natural Carbon Clay Mineralen is een inmiddels wereldwijd onderkend en bewezen Gezond Natuurlijk diervoeder supplement en additief, meer informatie ...
Randstad Nieuws Randstad News
info@randstadnieuws.nl

Meld nieuws
WHY ?


Simon Sinek How great leaders inspire action
People dont buy What you do, people buy Why you do it, click here for more HOW....well we are not saying so but its Simon Sinek who says so. In this video he talks about hitting the right chord of the audience by asking the question WHY which most of us usually forget. His examples of Apple, Wright Brothers and King Luther will make you believe that until now you have been following the wrong way of connecting with your audience.

Opmerking van de Technische Redactie van Randstadnieuws
Uniek innovatief, energiebesparend en duurzaam

is de Permanent Magnetische Inductie Koppeling van Zytec uit Vlaardingen. Onze futuroloog Bakas schreef er een laaiend enthousiast artikel over.
Meer weten over deze innovatieve ontwikkeling van de Magnetische Inductie Koppeling met het EX keurmerk, waarmee Zytec de wereld verovert...
klik hier voor een keypostion op het internet. Met een SEO advertorial, nieuwsbrief of linkboost aan de eigen site

Randstad concurrentie Europa
SER in ontwerpadvies: Randstad moet compleet vestigingsklimaat bieden aan bedrijven en burgers.Think Global Act Local
RandstadNieuws.nl RandstadNews.com
Advies en DIM acties in Content Internet marketingContent Internet Marketing
Social Media Planning


Strategisch advies klik hier

Van Beek Communicatie Priming Framing Content Marketing & Management


De Randstad heeft het
in zich om een duurzame en concurrerende Europese topregio te blijven, maar we moeten blijven investeren in een kwalitatief goed, compleet vestigingsklimaat. Daarvoor moet de overheid een uitdagende agenda opzetten en uitvoeren met een bijbehorende investeringsstrategie. Op die agenda moeten onderwerpen als arbeidsmarkt en onderwijs, bereikbaarheid, de leefbaarheid en klimaatverandering komen. Dat staat in een ontwerpadvies over de integrale lange termijn visie op de Randstad in 2040, dat op 18 april zal worden vastgesteld in de openbare vergadering van de SER.